Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace, právní předpisy a hlavní dokumenty na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. NázevHorní Radslavice
2. Důvod a způsob založeníObec Horní Radslavice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.
Obec:
- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
3. Organizační strukturaKontakty
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Horní Radslavice
Horní Radslavice 45
594 01 Velké Meziříčí

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Horní Radslavice 45
594 01 Velké Meziříčí
4.3 Úřední hodiny
Kontaky
4.4 Telefonní čísla
pevná linka: +420 564 408 056
mobilní telefon: +420 776 823 349

4.5 Adresa internetových stránek

www.horniradslavice.cz
4.6 Adresa podatelny
Horní Radslavice 45
594 01 Velké Meziříčí

Technické nosiče dat: USB disk
4.7 Elektronická adresa podatelny
horniradslavice@seznam.cz
kontaktní formulář
4.8 Datová schránka
rwab4h8
5. Případné platby lze poukázatč.ú. 2818429339/0800
6. IČO00599409
7. Plátce daně z přidané hodnotyobec není plátcem DPH
8. Dokumenty-
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska
8.2 Rozpočet
Uvedou se údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a o jeho změnách. Uvede se označení rozpočtu nebo jeho změny s uvedením data vydání, označením osoby nebo orgánu, která rozpočet schválila nebo vydala, a celkové plánované příjmy a výdaje povinného subjektu.

Uvede se jako textová informace. Jsou-li rozpočet nebo jeho změny zveřejněny na internetových stránkách, lze údaje uvést hypertextovým odkazem na tyto internetové stránky.
9. Žádosti o informaceKontakty
10. Příjem podání a podnětůUvede se místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na postup zveřejněný Ministerstvem vnitra na portálu veřejné správy v podobě popisu úkonů orgánu veřejné moci vedeného v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností.
11. Předpisy-
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Uvede se přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace nebo které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Dále se uvede, kde a kdy jsou tyto předpisy přístupné k nahlédnutí.

Uvede se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující text předpisů.
11.2 Vydané právní předpisy
Uvede se přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.

Uvede se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující text předpisů.
12. Úhrady za poskytování informací-
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Uvede se sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Uvedou se rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti. Tato rozhodnutí se uvádějí nejméně za 2 roky.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.
13. Licenční smlouvy-
13.1 Vzory licenčních smluv
Uvedou se vzory licenčních smluv podle zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud jsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

Vzory licenčních smluv se uvedou v takové formě, aby mohly být žadatelem o informaci přizpůsobeny konkrétní žádosti a použity jako návrh na uzavření licenční smlouvy, a to i s možností dálkového přístupu.
13.2 Výhradní licence
Uvedou se licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Uvede se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacímUvede se výroční zpráva povinného subjektu o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.