Zastavěné území Horních Radslavic  je vymezeno podle § 58 zákona č. 183 /2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Hranice zastavěných území  jsou vymezena k datu 31. 10. 2012.

 

V územním plánu  je vymezeno souvislé zastavěné území sídla, zastavěné území samoty – mlýna u Svatoslavského potoka,  zastavěné území  ploch a objektů k rekreaci,  zastavěné území  objektu  zemědělské výroby – polního hnojiště  a zastavěné území ploch a objektů  technické vybavenosti.

Hranice zastavěných území jsou zakresleny v grafické části územního plánu, zejména
ve výkrese základního členění a v hlavním výkrese.

 

Dokumenty:

Text - Horní radslavice

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb

Koordinační výkres

Koordinační výkres - výřez

Výkres předpokládaných záborů

Výkres širších vztahů

 

Doplnění průzkumů a rozborů sítě

Vodovod

Kanalizace

Elektrická energie - telekomunikace